Polityka prywatności

Szanowni Pacjenci,
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "OKO-TEST" Dorożyński Spółka Jawna, 32-300 Olkusz, ul. Orzechówka 36 Sieniczno, NIP 637-20-31-460
 2. Inspektor Ochrony Danych – Arkadiusz Pleskacz, e-mail: iod@okotest.pl
 3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:
  1. Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty telefonicznie, zdalnie poprzez portal e-rejestracja, jak również w naszych placówkach w rejestracji i/lub gabinecie lekarskim.
   • Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
  2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej.
   • Podstawa prawna Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.
  3. Przyjmowanie oraz archiwizowanie oświadczeń Pacjentów tj. dostęp do dokumentacji medycznej oraz udzielanie informacji o stanie zdrowia.
   • Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ.
  4. Kontakt telefoniczny lub e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania terminu porady lekarskiej, przekazania niezbędnych informacji związanych z leczeniem Pacjenta nt. przygotowania się do umówionego zabiegu.
   • Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora - poprawa jakości oraz personalizacja usługoraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, jako tzw. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta.
  5. Zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej oraz ciągłe doskonalenie oferowanych usług poprzez zbieranie informacji w formie ankiet w zakresie świadczonych usług. Ankiety przedstawiamy w taki sposób, aby nie były one uciążliwe i nie naruszały prawa do prywatności. W każdej chwili pacjent ma prawo do odmowy udziału w ankietach – wtedy zablokujemy emisję, zgodnie z żądaniem.
   • Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora - poprawa jakości oraz personalizacja usług oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, jako tzw. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta.
  6. Jako przedsiębiorca mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.
   • Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza) Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
  7. Rachunkowość oraz obowiązki podatkowe administratora danych.
   • Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  8. Komunikacja marketingowa dotyczącą działalności "OKO-TEST" Dorożyński Spółka Jawna, w szczególności oferty, informacje o usługach, promocjach, wydarzeniach organizowanych przez OKO-TEST Dorożyńśki Spółka jawna, artykułach prozdrowotnych. Forma przekazu w zależności od decyzji Pacjenta: list tradycyjny, e-mail, rozmowa telefoniczna, mms, sms,
   • Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. lekarz prowadzący leczenie;
  2. personel pomocniczy upoważniony do przetwarzania danych osobowych;
  3. osoby upoważnione do przetwarzania danych w związku z rozliczaniem danego świadczenia zdrowotnego;
  4. organy administracji publicznej na podstawie przepisów szczegółowych.
  5. inne podmioty lecznicze współpracujące z "OKO-TEST" Dorożyński Spółka Jawna, w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, icząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medyczne, z następującymi wyjątkami:
  1. w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja medyczna będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  2. dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  3. zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  4. skierowania na badania będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się Pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że Pacjent odebrał skierowanie;
  5. dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia, będzie przechowywana przez okres 22 lat.
  6. dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  7. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.
  8. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 9. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Pliki cookie

  1. Pliki cookie są to informacje tekstowe zapisywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym – z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę. Umożliwia to pozostawienie wybranych informacji o naszej stronie w przeglądarce internetowej Twojego urządzenia. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby każdorazowo otrzymywać informacje o plikach cookies i mieć możliwość decydowania o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. Przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie plików cookie. Aby zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować pliki Cookie, skorzystaj z instrukcji producenta przeglądarki zainstalowanej w Twoim urządzeniu..
  2. Usunięcie, zablokowanie, ograniczenie otrzymywania plików cookie może spowodować zakłócenia w korzystaniu z naszej strony internetowej, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności.
  3. W każdym czasie możesz dokonać zmian swoich preferencji w zakresie plików cookie, a także usunięcia plików zapisanych dotychczas w Twoim urządzeniu
  4. Niezależnie od powyższego, w czasie Twojej obecności na naszej stronie internetowej Administrator przetwarza także tzw. dane eksploatacyjne, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te pozwalają nam poznać sposób korzystania z naszej strony internetowej przez każdą osobę odwiedzającą stronę. Dane eksploatacyjne przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych.
 11. Definicje i skróty
  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. Ustawa o działalności leczniczej- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  4. Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
  5. PrTel – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  6. uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.